I made this widget at MyFlashFetish.com.

Monday, October 27, 2014

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

BAHASA MELAYU KERTAS 1 (1103/1)
Bahagian A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan
(30 markah)
KRITERIA PENSKORAN
PERINGKAT
MARKAH
KRITERIA
Cemerlang
26 – 30
(28 – 30)
(26 – 27)
- menepati tema bahan rangsangan
- bahasa gramatis dari segi kata dan ayat
- penggunaan tanda baca betul dan tepat
- penggunaan kosa kata luas dan tepat
- wacana lengkap, unsur bahasa bervariasi dan
  menggunakan ungkapan yang menarik
- idea relevan, huraian jelas dan matang
Baik
20 – 25
(23 – 25)
(20 – 22)
- menepati tema bahan rangsangan
- bahasa gramatis dari segi kata dan ayat
- penggunaan tanda baca betul dan tepat
- penggunaan kosa kata luas
- wacana lengkap, unsur bahasa bervariasi
- idea relevan, huraian jelas
Memuaskan
15 – 19
(17 – 19)
(15 – 16)
- masih menepati tema bahan rangsangan
- bahasa masih gramatis dari segi kata dan ayat
- penggunaan tanda baca masih betul dan tepat
- penggunaan kosa kata umum
- wacana masih lengkap, unsur bahasa masih
   bervariasi
- idea masih relevan, huraian masih jelas
Kurang Memuaskan
10 -14
(12 – 14)
(10 – 11)
- masih/kurang menepati tema bahan rangsangan
- bahasa kurang gramatis dari segi kata dan ayat
- kesalahan tatabahasa/ejaan ketara
- penggunaan kosa kata terhad
- wacana kurang lengkap, unsur bahasa kurang
  bervariasi
- idea masih/kurang relevan, huraian
  masih/kurang jelas
Pencapaian Minimum
01 – 09
(06 – 09)
(01 – 05)
- murid tidak menunjukkan penguasaan kemahiran
   menulis
- murid tidak memahami tema bahan rangsangan
- idea tidak menepati tema bahan rangsangan
Catatan :          -           Tiada pemotongan markah bagi setiap kesalahan ejaan
-                      Calon digalakkan menggunakan ungkapan menarik (peribahasa, kata-kata hikmat, petikan hadis, slogan, petikan ucapan, pantun, maksud Al Quran dan sebagainya)
1103/1 © 2008 Hak Cipta JPNPP                                                                       [ Lihat sebelah                                                                                                                                     SULIT
Bahagian B
Perincian Pemarkahan
Cara Pemeriksaan :
  1. Pemeriksaan dijalankan secara holistik berpandukan peringkat dan kriteria yang ditetapkan
  2. Jika karangan :
    1. Kurang daripada 350 perkataan, periksa seperti biasa
    2. Terlalu panjang – periksa seperti biasa hingga ke akhir karangan
  3. Kesalahan format hendaklah ditolak maksimum 2 markah
  4. Kesalahan ejaan hendaklah ditolak ½ markah dan pemotongan maksimum ialah sebanyak 3 markah. Tiada pemotongan markah bagi kesalahan ejaan yang berulang
  5. Cara menanda kesalahan isi , ejaan dan tanda baca :
(           )   =   Kesalahan isi
_______   =   Kesalahan bahasa, rangkai kata dan perkataan
     /           =   Kesalahan ejaan dan huruf besar (nama khas)
    //           =   Kesalahan ejaan yang berulang
                 =   Kesalahan tanda baca  

No comments:

Post a Comment