I made this widget at MyFlashFetish.com.

Wednesday, October 24, 2012

Panduan Menjawab Pendidikan Moral

Bahagian A: Soalan Struktur

1. Soalan nilai, definisi nilai dan penjelasan nilai

Untuk menjawab soalan ini mesti mahir:
 • kenalpasti nilai berdasarkan situasi soalan
 • hafal definisi nilai atau kata kunci
 • kaitkan definisi dengan situasi soalan
Contoh soalan

Nyatakan/berikan/senaraikan nilai (1 markah untuk 1 nilai)

1. Nyatakan  satu nilai yang diamalkan oleh Anita (1 markah)
2. Berikan satu nilai yang telah diamalkan oleh kerajaan Malaysia (1 markah)
3. Senaraikan dua nilai yang perlu diamalkan oleh remaja (2 markah)
4. Nyatakan tiga nilai patut diamalkan oleh Raj. (3 markah)

Nyatakan/berikan maksud/definisi nilai (2 markah)

1. Nyatakan maksud nilai yang di atas (2 markah)
2. Berikan definisi nilai seperti di 1(a). (2 markah)
3. Tuliskan erti definisi dua nilai di 2(a) (4 markah)
4. Berikan makna nilai yang di nyatakan di atas (2 markah)

Huraikan/jelaskan/terangkan (2/3 markah) 

1. Huraikan satu nilai yang diamalkan oleh Anita (2 markah)
    Jawab dalam 2 ayat sahaja. (N. W+kk.)
2. Jelaskan satu nilai yang telah diamalkan oleh kerajaan Malaysia (3 markah)
    Jawab dalam 3 ayat. (N. W+kk. contoh.)
3. Terangkan dua nilai yang perlu diamalkan oleh remaja (4 markah)
    Jawab 2 ayat untuk setiap nilai. (N1. W+kk(N1). N2. W+kk(N2).)

2. Soalan berdasarkan kandungan akademik tingkatan 4 dan 5

Untuk menjawab soalan jenis ini, pelajar perlu menguasai maklumat penting daripada buku teks seperti berikut:
 • Akta
 • Dasar
 • Nama-nama pertubuhan
 • Kesan sesuatu isu/fenomina/masalah
 • Sebab sesuatu isu/fenomena/masalah
 • Cara mengatasi sesuatu isu/fenomina/masalah 
Contoh soalan

Berikan/senaraikan/nyatakan nama/akta/watak/organisasi dll
1. Berikan satu agensi kerajaan yang melindungi hak pengguna. (1 markah)
2. Senaraikan tiga badan bukan kerajaan yang membela hak pengguna (3 markah)
3. Nyatakan satu organisasi dunia yang melindungi haiwan. (1 markah)
4. Senaraikan dua tokoh sukan negara yang kamu tahu. (2 markah)
5. Nyatakan satu akta yang melarang kita membocorkan maklumat sulit kerajaan. (1 markah)

Berikan/senaraikan/nyatakan/cadangkan cara/kesan/kepentingan/punca ...... 
1. Cadangkan satu cara mengatasi pencemaran alam. (1 markah)
2. Senaraikan dua kesan pencemaran alam. (2 markah)
3. Nyatakan tiga kepentingan menjaga kebersihan alam sekitar. (3 markah)
4. Berikan dua punca pencenaran alam. (2 markah)

Bincangkan/jelaskan/huraikan/terangkan cara/kesan/kepentingan/punca/ .....
1. Bincangkan satu cara mengatasi pencemaran alam. (2 markah)
    Cadangan. Contoh.
2. Jelaskan dua kesan pencemaran alam. (4 markah)
    Kesan 1. Contoh. Kesan 2. Contoh.
3. Huraikan satu kepentingan menjaga kebersihan alam sekitar. (2 markah)
    Kepentingan. Contoh.
4. Terangkan dua punca pencemaran alam. (4 markah)
    Punca 1. Contoh. Punca 2. Contoh.


JAUHI KESILAPAN DI BAWAH

Penulisan Nilai
 • kemampanan alam sekitar
 • hemat tinggi
 • telaransi
 • teloransi
 • kesederhaan
 • tanggungjawab
 • menghargai dan menyayangi alam sekitar
 • cintai akan negara
 • cinta kepada negara
 • mematuhi undang-undang dan peraturan
 • kasih sayang kepada keluarga
 • hormat dan taat kepada keluarga
 • menghormati hak golongan kurang upaya
 • sikap terbuka
 • berhemah tinggi
 • percaya kepada tuhan
 • melibatkan diri dalam pembangunan negara
 • mematuhi peraturan & undang2
 • b/jawab
 • peka terhdp isu2 a.sekitar
 • keharmonian ant m"sia dgn a. sekitar
Cuba pelajar sekalian betulkan kesemua kesilapan di atas

Latihan menjawab soalan struktur
Sebelum menjawab:
 1. Teliti situasi dengan teliti dan kenal pasti watak (W) dan isu/tindakan (I).
 2. Kenal pasti nilai (N) dan kata kunci (kk) nilai berdasarkan isu/tindakan.
 3. Baca soalan dan kenal pasti kata tugas.
 4. Perhatikan markah soalan (1 markah = 1 ayat, 2 markah = 2 ayat ...dst)
Formula Menjawab soalan nilai:
2 markah = N. W + kk.
3 markah = N. W + kk. Contoh.

Contoh 1: 2 markah = KA + N. Gn + kk + T.
Nicole menyelamatkan anak kucing yang terjatuh ke dalam longkang.
Jelaskan satu nilai yang diamalkan oleh Nicole (2 markah)
W: Nicole 
Gn: dia 
T: menyelamatkan anak kucing
Nilai: kasih sayang
kk: perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir dari hati yang ikhlas
Ayat 1: Nilai kasih sayang.
Ayat 2: Nicole ada perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan,yang lahir dari hati yang ikhlas.

Penulisan jawapan:
Nilai kasih sayang. Nicole ada perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir dari yang ikhlas.

Contoh 2: 3 markah
Rakyat Malaysia sentiasa berusaha dan mencari jalan untuk menaikkan nama negara di persada dunia melalui pelbagai aktiviti.
Huraikan satu nilai yang dipamerkan oleh rakyat Malaysia melalui usaha ini. (3 markah)
KA: Rakyat Malaysia
Gn: kami  (Jika KA merujuk pelajar dimana T positif, gunakan kita/kami)
T: berusaha menaikkan nama negara
N: Cinta akan negara
kk: perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri 
Ayat 1: Nilai cinta akan negara.
Ayat 2: Rakyat Malaysia sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri.
Ayat 3: Contohnya kami menyertai dan memenangi pertandingan peringkat antarabangsa.
Penulisan jawapan:
Nilai cinta akan negara. Rakyat Malaysia ada perasaan sayang dan bangga kepada negara dan meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. Contohnya kami menyertai dan memenangi pertandingan peringkat antarabangsa.

Bahagian B: Soalan Esei
Bahagian B mengandungi 3 soalan. Pelajar hanya perlu menjawab 2 soalan sahaja untuk mendapatkan 20 markah. Tetapi jika masih ada masa ..... pelajar digalakkan untuk menjawab baki soalan. Ini kerana pemeriksa akan mengambil 2 markah terbaik daripada 3 soalan tersebut.
Bagi setiap soalan, pelajar perlu memberikan 3 nilai yang difikirkan paling tepat. Mengapa perlu 3 nilai? Sebenarnya nilai yang ke tiga adalah sebagai 'back up' jika nilai 1 /nilai 2 salah.....nilai 3 akan bertindak sebagai penyelamat.
Pelajar juga diingatkan jangan beri lebih daripada 3 nilai. Ini kerana pemeriksa akan mengabaikan jawapan yang berlebihan bagi sesuatu soalan.
Cara menjawab
N1. Gn + def(N1). Contoh. Contoh. Seterusnya N2. W + def(N2). Contoh. Contoh. Akhir sekali N3. W+ def(N3). Contoh. Contoh.
Ingat ye......jawab dalam 1 perenggan sahaja untuk ketiga-tiga nilai.
Formula
Ayat 1 (1 markah): N.
Ayat 2 (2 markah): W+ def.
Ayat 3 (1 markah): Contoh (bagaimana mengamalkan nilai/definisi)
Ayat 4 (1 markah): Contoh (bagaimana mengamalkan nilai/definisi )
Contoh
Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 memberi perlindungan kepada kanak-kanak daripada penderaan sama ada secara fizikal atau mental. Kanak-kanak juga dilindungi daripada menjadi buruhMereka berhak mengikuti pendidikan formal di sekolah dan mereka juga berhak mendapat perhatian istimewa daripada ibu, bapa, anggota keluarga dan juga penjaga mereka.
Bincangkan nilai-nilai yang perlu menjadi pegangan setiap orang demi menjamin kehidupan sempurna kanak-kanak.

Ayat 1 (1 markah): N.
Nilai melindungi hak kanak-kanak.

Ayat 2 (2 markah): W+ definisi.
Setiap orang perlu Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan yang sempurna.

Ayat 3 (1 markah): Contoh (bagaimana mengamalkan nilai/definisi)
Contohnya memberikan mereka hak untuk mendapat pendidikan formal di sekolah.

Ayat 4 (1 markah): Contoh(bagaimana mengamalkan nilai/definisi )
Contoh seterusnya melindungi kanak-kanak daripada penderaan sama ada secara fizikal atau mental
Cara menulis jawapan:
Nilai melindungi hak kanak-kanak. Setiap orang perlu Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan yang sempurna. Contohnya memberikan mereka hak untuk mendapat pendidikan formal di sekolah. Contoh seterusnya melindungi kanak-kanak daripada penderaan sama ada secara fizikal atau mental 

Ramalan Topik Penting Biologi STPM 2012-Kertas 2


Paper 2
 • Chapter 3 – Control in Cells
 • Chapter 4 – Photosynthesis
 • Chapter 9 – Homeostasis !!!
 • Chapter 12 – Immunity
 • Chapter 13 – Reproduction
 • Chapter 16 – Transmission Genetics
 •  Chapter 17 – Mutation !!!
 • Chapter 19 – Gene Regulation and Expression
 • Chapter 20 – Modern Genetics Technology
 • Chapter 24 – Ecosystem

Ramalan Topik Penting Kimia SPM 2012-Kertas 2 & 3


Paper 2
Form 4 
 • Chapter 2- The Structure if the Atom 
 • Chapter 3-Chemical Formulae and Equations 
 • Chapter 4-Periodic Table of Elements
 • Chapter 5-Chemical Bonds
 • Chapter 6-Electrochemistry
 • Chapter 7-Acids and Bases 
Form 5 
 • Chapter 1-Rate of reaction
 • Chapter 2-Carbon compounds
 • Chapter 3-Oxidation and Reduction 
 • Chapter 4-Thermochemistry
Paper 3
Form 4
 • Chapter 4-Periodic Table of Elements
 • Chapter 6-Electrochemistry 
 • Chapter 7-Acids and Bases
Form 5
 • Chapter 3 Oxidation and Reduction  
 • Chapter 4 Thermochemistry 

Ramalan Topik Penting Kimia STPM 2012-Kertas 2


Physical Chemistry
 • Electronic Structures of Atoms
 • Reaction Kinetics
 • Equilibria (Chemical Equilibrium, Ionic Equilibrium and Phase Equilibrium)
 • Thermochemistry
Organic Chemistry
 • Carbonyl Compounds
 • Amines
 • Amino acids and Proteins
 • Polymer
Inorganic Chemistry
 • Period 3 & Group 2: Selected Properties
 • d-Block Elements
 • Group 14: C, Si, Ge, Sn, Pb

Ramalan Topik Penting Biologi SPM 2012-Kertas 2 & 3


Paper 2
 • Chapter 4 – Chemical Composition of the Cell
 • Chapter 5 – Cell Division
 • Chapter 6 – Nutrition
 • Chapter 7 – Respiration
 • Chapter 8 – Dynamic Ecosystem
 • Chapter 9 – Endangered Ecosystem (Section C)
 • Chapter 10 – Transportation (Section C)
 • Chapter 13 – Reproduction and Growth (Section C)
 • Chapter 14 – Inheritance
Paper 3
 • Chapter 3 – Movement of substances across the plasma membrane
 • Chapter 4 – Chemical Composition of the Cell
 • Chapter 6 – Nutrition
 • Chapter 7 – Respiration
For whom are interested to buy spotted answer, please contact sir henry 0124958108

Wednesday, October 17, 2012

作文题目一 (PMR 2012)



 • 华文学会刚领养了一片小园地。你身为华文学会主席,试描述你如何打理这片小园地,以及你对这类活动的感想。
 •  你居住的地区近来闹水荒。试写一封信给你的朋友,向他诉说制水的苦恼。
 • 在这次考试中考或有意的成绩,老师也称赞你的表现。
 •  试写一封信给你的朋友,与他分享你的喜悦,并告诉他你的读书方法。



中学生如何学习
举世闻名的物理学家爱因斯坦有个着名的成功公式:
 W=X+Y+Z
 式中W代表成功。等式右边X代表勤奋,Z代表珍惜时间,Y代表正确的方法。对于广大考生来说,勤奋和珍惜时间都不是问题,而正确、高效的方法却不是每人都已经掌握。这里推荐一种高效复习方法——四轮复习法。
 四轮复习法是一种科学的学习方法,它告诉人们一个万能的公式:目标+计划+行动=成功,让学生根据人的普遍记忆规律和人类活动结构,不断提高自己的能力。
 四轮复习法与传统的复习方法比较,有以下几个特点:
 第一,四轮复习法强调知识的系统性和完整性,要求学生建立知识网络,而不像传统复习法那样以记具体的题为目标。这种方法让学生在知识网络中记忆相关知识点,考试时能按线索找到知识,并明确知识点之间的联系,为学生解题,特别是做多项选择题,提供了条件。
 第二,四轮复习法让学生从整体上把知识通过四个轮次逐步深化理解和记忆,从而对知识全面系统的掌握。而传统复习法由前向后的渐进式复习 方法,很容易造成虎头蛇尾和边复习边遗忘的现象。四轮复习法渐进方式为分层次递进方式进行复习,每一个轮次的目标明确,学生的复习印象逐步 加深,最后全面掌握知识。
 第三,四轮复习法与四轮复习时间表相结合,定时、定量、定问题,限期实现复习目标。学生每天学什么、学多少,心中有数,避免了盲目和混乱。
 在使用四轮复习法来复习功课时,应该抓住其复习要领:
 1在每一轮复习过程中,各科凡需要记忆的内容都要全面无遗地识记一遍,不管能记住多少,都要背一遍。
 2在四轮复习中,每一轮都要有所侧重。第一轮全面阅读材料、查漏补缺,在此基础上对各种知识进行梳理归纳,使之系统化。第二轮侧重解决教材中的 重点难点,以及个人学习上的难点。第三轮侧重解题训练,除做一些模拟试题做考前热身外,还要针对自己在题型方面的薄弱环节进行单项训练。第四轮侧重对知识 的记忆,以求在考试时仍保持记忆犹新
 3前三轮时间可根据自己的潜力做些调整,第415天应尽可能严格保证。在复习技巧上,一是每科在各轮都要限时定量地复习,可把各科内容化整为 零,每一部分限时,分期完成;二是记忆量大的学科,在每一轮前一段少用一些时间,而在后一段多用一些时间,记忆量小的学科安排则与此相反;三是各科交替复 习,提高复习效率。可将每天复习时间分成四段:早饭前、午饭前、午饭后和晚饭后,在每一段时间里复习一门课,这样可避免硬性交替,大大减轻两门功课之间的 互相干扰,即心理学上所说的前摄干扰和倒摄干扰。四是外语复习每天60分钟至120分钟,最好在早晨起床后或晚上睡前,或一早一晚两头安排各占一半时间。

中学生如何纾解压力
在现实社会中,由于学业、就业方面的压力增大,正值青春发育期的中学生面临许多心理压力。帮助他们正确应对压力,对青少年的健康成长有着重要意义。
  中学时期 是一个人身心发展的重要阶段。中学生在生理上成长迅速,无论形体、机能还是身体素质都有了急剧的变化,出现了生长发育的第二高峰期。伴随着身体的发育,心 理上也产生了日益显著的变化。但也应该认识到,多数中学生的心理不稳定,变化大,还处于未成熟期,容易形成心理压力,带来一些心理问题。
  中学生心 理压力的形成既有外因,也有内因。外因如社会竞争氛围的影响,父母、老师对升学的期望,学习成绩的压力以及同学之间的攀比等,都足以对青少年学生产生一定 的影响,形成相应的心理压力。内因主要是自身心理发展水平与外界的实际要求之间的矛盾,如急欲做好某件事,以显示成人感,但结果事与愿违,带来很大的心理 压力。另外还有心理的不成熟带来种种的心理波动,形成心理压力。例如在处理事情上感情用事,易冲动,失败后又经受不起挫折等。
  中学生有一定的心理压力是正常的,但是如果长久地承受巨大的心理压力,就容易产生心理疾病,影响人的心理健康,因此应采取积极的态度,有效的方法,努力缓解压力,保持心态的平衡。如何缓解心理压力呢?
  学会自我排解。采取不影响他人和社会的方式,将内心的消极情绪发泄出来,然后重新投入学习和生活。比如遇到十分伤心的事,索性大哭一场,将郁闷发泄出来,感觉就会好受一些。
  找人倾诉烦恼。有了困惑、痛苦等压力,可以找亲朋好友或同学倾诉,听听别人的见解,通过交流能有效地缓解心理压力。有人说一个痛苦两人分担,痛苦就减轻了一半,这话确实有道理。
  转移消解压力。在一件事情上失败,短期内又无法改变时,可以通过其它活动来弥补不能实现的愿望,或者转移注意力,让压力在其他活动中得到释放。如参加文体娱乐活动,使自己获得愉快的心情,压力就会逐渐消解。
  不作过分苛求。每个人都有自己的长处和短处,如果要求自己十全十美,甚至以己之短比人之长,必然压力重重。中学生应该建立悦纳自己的健康人生态度,树立适度的奋斗目标,这样更有利于健康。
  专心致志做事。一个人同时面对多件事情时,容易形成巨大的压力。中学生要学会有计划、有步骤地安排自己的生活、学习,减少不必要的心理负担,集中精力做一件事,以免弄得身心疲惫不堪。
  积极面对现实。遇到打击时,与其沉浸于痛苦中不能自拔,不如勇敢地承认现实。控制好自己的个人情绪,积极寻找对策,或许会柳暗花明又一村,取得满意的效果。
  良好的心态是心理健康的重要标志,中学生有必要掌握一些平衡心理的方法,正确面对和缓解心理压力,这将有助于他们获得健康的心理和健康的人生。

我的压力
我的梦想很简单,只是让我能够上到大学,成为大学生,这就是我的愿望。
 我的愿望就只是这样简单,但是我却不知道我能不能实现,现在我发现自己 不太喜欢学习了,是因为我的压力太大了,写完老师布置的作业,还要写家庭作业,真的痛苦啊!只能给自己说,又不能说出来,只能一个人熬过这一个个墨迹,看 着脑子快想坏的生活,我真的有时候都会哭出来,为什么别人没有这样呢?而只有我才这样,真是倒霉啊!我为什么要享受特殊的待遇呢?我不需要这样的待遇,因 为这种压力太大了,这样会使我更加不想学习,更加激发了我对学习的讨厌,真的好希望,赶紧上初中,离开电脑,自己生活,过着无忧无虑的生活,和自己的同学 一样的生活。我好希望啊!真的好希望,因为我的压力太大了。
 我真的好想过上没有压力的快乐生活啊!这样我就可以专心学习了

在压力面前,我追求理解
每个人都会有压力,我的压力有好多,例如:我的学习不好,父母和老师都给我压力,心情很不爽,为什么她们都不了解我,我很用心的去做好每一件事,去努力的学习,她们每次都会说我这不好那不好。可是,我是人,要有时间去放松放松,你们每天都叫我看书看书 。。。。。。。。。
         我每天除了看书还是看书,你们连喘息的机会都不给我,你要我怎么用心的去学习。我的压力好大,在学校每天老师您叫我们背书我都不会背或到最后才会背。其实,每次我都会看书可我还是不会背。您认为我不是去用心背书的。我的心里真的好痛苦。
        现在,时间越来越紧,我的压力越来越大心情每天都很烦。可是,我每次都忍着,我每次都用乐观的心情起面对。
         你们知道吗?我的压力真的好大好大,,每天心情都在沉重中度过。
         为什么,你们不能理解我,不能给我喘息的机会呢?也许你们会觉得学习最重要,也许你们是对的,我应该去学习,可是我已经用最大的精力和时间去学习了。我已 经用心去学习了,我知道你们这样是对我好,可是对我好不是这样体现的。你们应该理解我,关爱我,我知道我的学习很不好,每次都让你们失望,可是我真的很努 力了。
         希望你们要理解我,我真的很努力了,在压力面前我追求你们的理解。

 

学会承受压力

为自己写的幸福,似乎又已成为了过去。我不知道我现在在等待什么?为了什么在这里幻着。难道作出一个的选择,就只能选择承受吗?承受???我不明白!以前 总是会怜悯他人,可现在却发现自己是多么可怜!每次都忽然惊醒,醒来总是莫名的感伤与害怕!无奈之中硬拉着朋友陪我出去转转,总会看着四处美丽的夜景,虽 然天空是那么的冰冷,周围却是繁灯一片,灯火通明,很美!不知为什么在脑前总会回忆起很多身边的同学,朋友,亲人,还有自己……此时的思想就如这繁灯,闪 现了太多的画面!想得太多,不知道为什么???一次次的问自己总是太多无奈!当梦已不在的时候,似乎就都忘记了自己。难道真的是选择了,就只能承受吗?梦 已破碎而要逆着它走下去!很多时候自己真的快要疯掉了!
       看着灯红的街市有太多感言,繁哗世界,如此的凄迷!
        个灯笼突升在天空,给这寂寞漆黑的天空添加了一丝的底色,那是一个愿望,我想可能是一个美好的寄托吧!就这样我看了它,久久的,久久的……仿佛那会我忘忽 了一切,一直到朋友喊了我很多次!我很想就这样一直的站在那,当离开那时,走着走着我突然想哭,可我又忘了哭的理由,好像很久都没有哭的感觉,也许也是他 们常说的欲哭无泪的感觉吧!可最终我还是哭了出来!很喜欢那种独走的感觉,那种漫无目的,漫无边际的,就这样没有带着任何的思想的走着,一直走着! 有一种音乐吸引了我们,那是老年人在那跳舞,便走过去,看着他们!哦!真的好羡慕!他们有着比年轻人更多的活力,比年轻人多的热爱生活,热爱人生的激情与方式!是啊,那过是真正的生活真正的人生!在这我似乎懂得了什么,那会我不由的笑了,朋友很莫名的看着我,她没有问为什么。只是陪着静静站在那儿!从此,每天晚上都会去那看他们!
人生不就是那样吗?又有什么?有时真希望自己是个白痴,就那样傻傻的!
难道选择后真的只能承受吗?承受!承受!!承受!!!
承受?我真的不懂!

 

那一次,我读懂了压力

   铃声响了起来……    同学的笔都在刷刷的响个不停,我的笔也在清理着试卷的现场,一个个字印在我的脑海,一道难题映入眼中。   我的脑海在不断找着自己的知识,笔也在神经质的击打着桌面,面对眼前的一道道难题,我的笔停滞住了,彷佛自己的笔有如悟空的棒子有13500斤重,脸上的汗珠也一个劲的往下掉,就剩一道题了咋算不出来呢。我顿时压力倍增。      心跳如火车般的我没心情答卷。我坐起来慢慢平息一下自己冲动的心灵。我在想我为什么紧张,我想是因为困难产生压力,压力又觉的紧张,我反复告诉自己不要 紧张。此时,一句妈妈的话在我的耳边响起,不要有压力,你如果自己就放弃那你就是被自己打败了,你要乐观的去面对它,去解决它,那你就在人生中又成长了 一大步。我开始试着放松压力,深呼吸一口气慢慢平息下来。    面对着眼前的难题,我依然跟他拼杀起来,通过不懈努力,我终于算出了,我再回头,我已走了一大步。面对眼前的困不难,我毅然跟他拼杀起来,通过-不懈的努力,我终于算对了。我再回头看,我已经走了一大步。    在剩下的时间里,我在想:人都有压力,而压力来自于你心中的不安和困难,只要你努力克服,胜利之神一定会向你招手,你离成功就不远了。    我想压力是黑暗,你若努力就能成功;    压力是石头,你若勇敢就能走过去;    压力是大海,你若自信就能驶向永远。    铃声响起来了,我为自己的人生交上了一份满意的答卷。