I made this widget at MyFlashFetish.com.

Tuesday, October 18, 2011

Tips for Physics & Biology SPM 2011

Physics
Paper 2
Section A
1. Mircometer screw gauge / vernier calipers @ ammeter / thermometer
2. Latent heat of fussion / vaporisation @ specific heat capacity
3. Bernoulli Principle
4. Refraction of light / Refractive Index
5. Interference of light / sound
6. CRO / rectification
7. Logic gate (fire alarm)
8. Half life

Section B
9. Momentum
10. Electromagnet / Transformer
11. Gas Law / Gas Pressure
12. Projector / Telescope

Paper 3
Section A
Extension of spring (Hooke Law) / focal length of lenses

Section B
Resistant of wire (temperature / diameter)
Inertia

Biology
Paper 2
Section A & B
1. Mitosis / Meiosis - cancer and tissue culture / clonning
2. Enzyme (pH / temperature)
3. Dynamic ecosystem (commensalism / mutualism / parasitism)
4. Menstrual cycle
5. Homeostasis (negative feedback mechanism-osmotic pressure / blood sugar level)
6. Double fertilisation
7. Nutrition-digestion & absorption & assimilation
8. Inheritance / Variation
9. Pollution (air / water) @ green house effect / depletion of ozone

Paper 3
1. Anaerobic respiration-yeast
2. Rate of photosynthesis (light intensity / CO2 concentration)

Tips for Chemistry & Science SPM 2011-Sir.Henry

Chemistry SPM 2011 (PAPER 2)

SECTION A

-Empirical formula (state precaution, draw apparatus, observation, calculation)
-Periodic table
-Carbon compound (alkene, alcohol, carboxylic acid, ester) 
-Redox and electrolysis
-Soap and detergent
-Contact & Haber process

SECTION B

-How to make soluble / insoluble salt (Identify anion / cation)-double decomposition
-Collision Theory (catalyst, surface area, concentration, pressure) 
-Chemical bond (ionic & covalent)-physical & chemical properties
-Combination of (alloy, glass, polymer) or Rubber (polymer & vulcanisation)

Paper III
-Thermochemistry 
-Titration

Science SPM 2011 (PAPER 2)

SECTION A

-Factors that affect the growth of bacteria (harmful effects / diseases)
-Alloy – hardness / structure 
-Properties of substances (metals / non–metals) 
-Pressure – Bernoulli / Momentum 


SECTION B

-Nervous system / Proprioceptor 
-Heredity – mechanism of inheritance / mutation / diseases 
-Radioactive substance & uses 
-Soap / Alcohol 
-Radio Waves / satellite 

SECTION C

-Light Colour 
-Electrolysis 
-Method of Food Processing / label 

ANALISIS SOALAN SPM 2011 PERDAGANGANKERTAS 2 (3755/2)
TAHUN 2004
Soalan 1
a. Terangkan dengan contoh, jenis nilai faedah dalam pengeluaran (12m)
b. Kebaikan/Kelebihan pengeluaran tidak langsung (5m)
c. Terangkan dengan contoh, pengkhususan mengikut kawasan, pengkhususan mengikut profesion, pengkhususan mengikut proses.(8m)
Soalan 2
a. Jelaskan bentuk perniagaan francais (12m)
b. Terangkan perkhidmatan yang ditawarkan oleh bank saudagar. (8m)
c. Jelaskan pemborong saudagar berfungsi penuh dalam menyelesaikan masalah Fahmi (5m)
Soalan 3
a. Jelaskan setiap perkara berikut :
      i. Jualan tunai (3m)
     ii. Jualan prabayar (3m)
     iii. Jualan sewa beli (4m)
b. Kebaikan perniagaan pasar raya (8m)
c. Kebaikan pembelian pajakan/tunai (7m)
Soalan 4
a. Terangkan perbezaan antara kapal kargo dengan kapal kerentan (10m)
b. Terangkan kebaikan inden (6m)
c. i. Apakah nama promosi - jualan langsung ( 1m)
ii. Bagaimana jenis promosi tersebut dapat menggalakkan jualan (8m)
Soalan 5
a. i. Hitungkan jumlah pendapatan daripada pelaburan (9m)
ii. Beri dua perbezaan syer biasa dengan syer keutamaan (4m)
b. Jelaskan sumbangan industri kecil dan sederhana dalam setiap asperk berikut :
i. Tabungan ekonomi negara ( 3m )
ii. Memperkukuhkan struktur asas industri negara (3m)
c. Mengapakah Malaysia dan Australia perlu menjalankan aktiviti perniagaan antarabangsa (6m)
Soalan 6
Kajian kes
TAHUN 2005
Soalan 1
a. Huraikan 3 faktor pengeluaran
b. i. Bagaimana perbankan membantu perniagaan
ii. Bagaimana promosi membantu perniagaan
c. Sebab pasar raya menjadi pilihan pengguna
Soalan 2
a. i. Hitungkan jumlah faedah perlu dibayar untuk belian kredit
ii. Hitungkan kadar faedah setahun
b. Terangkan kekurangan kaedah jualan prabayar kepada
i. Pengeluar
ii. Pengguna
c. Huraikan faktor wujudnya perniagaan antarabangsa
Soalan 3
a. Ciri-ciri IKS
b. Terangkan sumbangan IKS kepada negara
c. Jelaskan bagaimana menyelesaikan masalah pelanggan dari aspek
i. Melayan pelanggan
ii. Pengurusan stok
Soalan 4
a. Bezakan ciri syarikat Sdn. Bhd. dengan syarikat awam berhad
b. i. Tentukan bentuk pulangan dalam gilts, akaun simpanan tetap, saham
ii. Kenalpasti tahap risiko setiap jenis pelaburan dan beri alasan
c. Mengapa premium dibayar berbeza antara kontraktor binaan dengan guru
Soalan 5
a. Mengapakah seseorang menggunakan kaedah pembayaran secara kad kredit
b. Terangkan kegunaan alat komunikasi dalam kerja promosi
i. Telefon
ii. Telefaks
iii.Internet
c. Terangkan tanggungjawab usahawan kepada masyarakat
Soalan 6
Kajian kes
TAHUN 2006
Soalan 1
a. Huraikan hierarki keperluan Maslow
b. i. Ciri-ciri keusahawanan
ii. Sumbangan usahawan kepada masyarakat
c. i. Jenis-jenis saluran agihan ( agihan secara langsung)
ii. Sebab saluran tersebut digunakan
Soalan 2
a. Kelebihan menjual barang secara sewa beli
b. Dokumen sebutharga
i. Pilihan jenis sebutharga
ii. Jelaskan sebab-sebabnya
iii.Hitungkan jumlah perlu dibayar
c. Perbezaan antara perniagaan antarabangsa dengan perniagaan dalam negeri
d. Sumbangan IKS kepada masyarakat
Soalan 3
a. Cara memulakan perniagaan
b. Kelebihan jenis perniagaan perkongsian
c. Jenis pulangan pelaburan saham
d. Perbezaan antara pelaburan saham dengan amanah saham
Soalan 4
a. i. Jelaskan polisi insurans hayat seumur hidup
ii. Polisi insurans endowmen
b. Cadangan jenis polisi insurans sesuai
c. Bagaimana pengangkutan membantu perniagaan
Soalan 5
a. i. Peranan promosi dalam perniagaan
ii. Jenis gaya tarikan iklan
b. i. Kes dirujuk - makhamah sivil, tribunal tuntutan pengguna
ii. Kemukakan alasan
c. Jelaskan amalan membeli dengan bijak
Soalan 6
Kajian kes
TAHUN 2007
Soalan 1
a. Nyatakan 2 perbezaan antara keperluan dengan kehendak.
b. i. Terangkan faktor pengeluaran
ii. Mengapakah Encik Roni mengamalkan pengkhususan (kebaikan pengkhususan)
c. Huraikan perkaitan antara pengeluaran, perdagangan dan perniagaan
Soalan 2
a. i. Jenis perniagaan - milikan tunggal
ii. Empat fungsi perniagaan runcit kecil-kecilan
b. Kelebihan syarikat Sdn. Bhd.
c. i. Kegunaan invois
ii. Hitungkan jumlah invois
iii.Kesan syarat serahan kepada pembeli
Soalan 3
a. i. Huraikan jenis-jenis pelaburan
ii. Faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat pelaburan
b. i. Terangkan prinsip Mudharabah dalam perbankan Islam
ii. Huraikan jenis perkhidmatan bank
Soalan 4
a. i. Huraikan konsep pengumpulan risiko dalam insurans
ii. Jelaskan sebab syarikat insurans menolak permohonan insurans
b. i. Terangkan tugas utama Lembaga Pelabuhan
ii. Terangkan sebab pekilang memilih jenis pengangkutan TIR (Pengangkutan Antarabangsa
Routier)
iii. Terangkan faktor pemilihan jenis pengangkutan
Soalan 5
a. Kenalpasti perkhidmatan Pos Malaysia Bhd. yang sesuai digunakan dan beri 2 alasan
b. Terangkan ciri gudang yang baik
c. i. Kenalpasti jenis gudang yang sesuai
ii. Jelaskan kelebihan gudang tersebut
Soalan 6
Kajian kes
TAHUN 2008
Soalan 1
a. Terangkan tiga sumbangan usahawan kepada negara (6m)
b. Terangkan jenis pengkhususan dalam pernyataan I, II dan III - pengkhususan mengikut proses, profesion dan kawasan (6m)
c. Tiga alasan, adakah Alang dapat menukarkan ayam dengan ikan - kelemahan sistem barter (4m)
d. Huraikan tiga bantuan perniagaan (9m)
Soalan 2
a. Terangkan tiga fungsi perniagaan runcit dalam saluran agihan (6m)
b. Jelaskan kelebihan jualan sewa beli kepada pengeluar dan pengguna (6m)
c. i. Kenalpasti kesilapan dalam invois dan nyatakan dokumen yang perlu dikeluarkan (2m)
ii. Hitungkan jumlah harga yang perlu dijelaskan (5m)
iii. Jelaskan tiga perbezaan antara diskaun niaga dengan diskaun tunai (6m)
Soalan 3
a. Tiga cara yang perlu Encik Halim lakukan untuk mengatasi halangan mendapat kelulusan daripada Lembaga Kawalan Kualiti Daging Australia (6m)
b. i. Kenal pasti jenis inden (1m)
ii. Jelaskan jenis inden tersebut (2m)
iii. Terangkan lima prosedur eksport (10m)
c. Huraikan kaitan Industri Kecil dan Sederhana dengan Industri Berat dalam perkara berikut:
i. Pengaturan kontrak khas (3m)
ii. Subkontrak (3m)
Soalan 4
a. Terangkan pulangan yang diterima oleh,
i. Pelabur hartanah (4m),
ii. Pelabur saham (6m)
b. Huraikan dua jenis kemudahan pembayaran yang sesuai digunakan oleh Sofiah (6m)
c. i. Terangkan pihak yang terlibat dalam sekeping cek (6m)
ii. Mengapa pihak bank enggan menerima cek Bank Perkasa Bhd. (3m)
Soalan 5
a. Terangkan tiga kelebihan pengangkutan laut berbanding pengangkutan udara (6m)
b. Terangkan dua unsur dalam campuran pemasaran (4m)
c. i. Namakan jenis media - risalah (1m)
ii. Mengapakah DIHA Komputer memilih media berkenaan. (6m)
d. Apakah hak yang boleh dituntut oleh Puan Faridah? - gantirugi
Kemukakan tiga alasan (4m)
Soalan 6
Kajian kes
TAHUN 2009
Soalan 1
(a)  Huraikan Hierarki Keperluan Maslow berikut:
       (i)  Keperluan fisiologi (3m)
      (ii)  Keperluan sosial (3m)
(b)  Huraikan cabang pengeluaran berikut:
     (i)  Ekstraktif (3m)
     (ii) Pembinaan (3m)
(c)  Terangkan faktor pengeluaran yang terlibat dalam aktiviti terlibat ( seperti gambar ) di atas?  (8m)
(d)  (i)  Siapakah Encik Ahmad? Usahawan  (1m)
       (ii) Terangkan dua peranan usahawan kepada masyarakat ?  (4m)
Soalan 2
(a)  (i)  Apakah jenis perniagaan A dan perniagaan B ?  Perniagaan Borong dan Perniagaan Runcit (2m)
       (ii)  Terangkan tiga persamaan antara pernigaan borong dan perniagaan runcit? (6m)
(b)  (i)  Tentukan jenis kaedah jualan?  Konsainan (1m)
       (ii)  Jelaskan jenis kaedah jualan konsainan? (5m)
       (iii) Jelaskan empat kebaikan kaedah jualan konsainan kepada Kedai Pak Saman? (4m)
(c)  (i)  Namakan dokumen di atas?  Sebutharga (1m)
       (ii) Jelaskan syarat serahan dalam dokumen tersebut? (2m)
       (iii) Hitungkan jumlah diskaun diterima? (4m)
Soalan 3
(a)  Huraikan empat faktor wujudnya perniagaan antarabangsa? (12m)
(b)  Firma manakah yang dikategorikan sebagai Industri Kecil dan Sederhana?  Kemukakan tiga alasan (4m)
(c)  (i)  Kelebihan Syarikat Berhad? (6m)
       (ii) Jelaskan tiga syarat yang ditetapkan oleh Pendaftar Syarikat untuk kepentingan pelabur? (3m)
Soalan 4
(a)  (i)   Tentukan kaedah pembiayaan yang sesuai digunakan oleh Encik Daud?  Pajakan/Ijarah (1m)
       (ii)  Kemukakan lima alasan anda tentang pembiayaan tersebut? (5m)
(b)  (i)   Nyatakan jenis bank yang mempunyai logo tersebut?  Bank Badan Berkanun (1m)
       (ii)   Terangkan tiga perkhidmatan simpanan yang disediakan oleh bank tersebut? (6m)
(c)  Mengapakah pihak bank tidak dapat menerima cek Ramona?  Cek tak laku(5m)
(d) (i)  Tentukan jenis pengangkutan yang sesuai dipilih oleh Encik Ah Meng? Lori kontena  (1m)
       (ii) Kemukakan enam alasan Encik Ah Meng memilih pengangkutan tersebut? (6m)
Soalan 5
(a)  Jelaskan jenis perkhidmatan mel yang sesuai digunakan oleh Encik Hanafi?Perkhidmatan kurier/poslaju (4m)
(b)  Tentukan jenis perkhidmatan pos sesuai digunakan dan beri alasan? Kiriman Wang/Pos  (5m)
(c)  Jelaskan tiga perbezaan antara gudang berbon dengan gudang pengilang? (6m)
(d)  Peranan FAMA dalam membantu peniaga? (5m)
(e)  Jelaskan pelepasan cukai berikut:
       (i)  Taraf perintis? (2m)
       (ii) Elaun pelaburan semula? (3m)
Soalan 6 (Kajian kes)
(a)  Mengapakah Encik Zahid memilih polisi insurans hayat endowmen? (5m)
(b)  Pada pendapat anda,  adakah Puan Zalia seorang pelabur?  Jelaskan (4m)
(c)  Terangkan jenis pulangan yang akan diperoleh Encik Zahid? (6m)
(d)  (i) Adakah Puan Zalia boleh menuntut ganti rugi daripada pemaju perumahan?  Beri tiga alasan (4m)
       (ii) Terangkan tiga tanggungjawab pemaju perumahan terhadap Puan Zalia? (6m)

SOALAN RAMALAN PERDAGANGAN SPM 2011


PERDAGANGAN KERTAS 2
(3755/2)
BAHAGIAN A
SOALAN 1
1. Huraikan jenis-jenis nilai faedah 
2. Jelaskan cabang-cabang pengeluaran
3. Terangkan jenis-jenis pengkhususan
SOALAN 2
1. Terangkan faktor pemilihan saluran agihan 
2. Nyatakan faedah yang diperoleh pengguna melalui kegiatan import
3. Nyatakan perbezaan antara perniagaan borong dengan perniagaan runcit
SOALAN 3
1. Nyatakan kepentingan IKS kepada masyarakat 
2. Terangkan cara pengurusan pelanggan yang berkesan
3. Hitungkan - jumlah dividen tunai, jumlah rezab dan jumlah rebat
SOALAN 4
1. Jelaskan peranan syarikat kewangan dalam dunia perniagaan 
2. Nyatakan keadaan di mana cek menjadi tak laku
3. Apakah tindakan yang akan dikenakan jika penyuruh bayar mengeluarkan tiga cek tak laku sepanjang tempoh tertentu
SOALAN 5
1. Terangkan tiga prinsip insurans 
2. Mengapakah peniaga lebih suka menggunakan pengangkutan jalan raya dalam menguruskan perniagaan
3. Bagaimanakah syarikat kurier dapat melicinkan urus niaga dalam negeri atau antrabangsa
4. Jelaskan hak pengguna
5. Di manakah individu boleh mendapatkan bantuan dalam menuntut haknya
BAHAGIAN B
KAJIAN KES
1. Jelaaskan bantuan agensi kerajaaan dalam membantu perniagaan 
2. Terangkan pelbagai saluran eksport yang boleh digunakan peniaga dalam usaha menembusi pasaran luar Negara
3. Terangkan strategi campuran pemasaran
4. Mengapa peniaga memilih kapal kontena untuk mengeksport perabot ke luar Negara
JAWAPAN SOALAN RAMALAN SPM
PERDAGANGAN 2010
SOALAN 1
1. Jenis-jenis nilai faedah 
a. Nilai faedah tempat
 Memindahkan barang ke tempat yang mempunyai permintaan
 Dari kilang papan ke kilang perabot
b. Nilai faedah milikan
 Pertukaran milik daripada satu pihak kepada pihak lain
 Contoh daripada pengusaha kilang papan kepada pengusaha kilang perabot
c. Nilai faedah bentuk
 Mengubah bentuk sesuatu keluaran kepada yang lebih berguna
 Contoh – kayu diubah menjadi rak buku
d. Nilai faedah masa
 Menyimpan barang sehingga ia diperlukan
 Contoh – padi berlebihan semasa musim menuai disimpan untuk permintaan luar musim
2. Cabang-cabang pengeluaran – perusahaan, khidmat langsung, perdagangan
Perusahaan
 Industri ekstraktif
Mengeluarkan bahan mentah dari alam semula jadi
Contoh – perlombongan
 Industri perkilangan
Aktiviti memproses dan menukar bahan mentah menjadi barang separa siap dan barang siap
Contoh – kayu menjadi papan/perabot
3. Jenis-jenis pengkhususan
Pengkhususan mengikut profesion
 Perbezaan kebolehan dan kemahiran
 Contoh – profesion sebagai jurutera
Pengkhususan mengikut kawasan
 Perbezaan sumber alam iaitu iklim, bentuk muka bumi dan hasil galian
 Contoh – petroleum di Terengganu
Pengkhususan mengikut proses
 Pembahagian kerja mengikut proses
 Contoh – pemasangan pintu kereta di kilang kereta
Pengkhususan antarabangsa
 Perbezaan teknologi, iklim dan faktor geografi
 Contoh – kelapa sawit di Malaysia
SOALAN 2
1. Faktor pemilihan saluran agihan
Jenis barang
1. Barang cepat rosak perlu agihan segera
Sasaran pasaran barang
2. Kenal pasti bakal pengguna
Liputan pasaran barang
3. Jika luas, perkhidmatan orang tengah yang ramai diperlukan
Keupayaan pengeluar
4. Jika modal besar, sediakan saluran agihan sendiri
Kos pengangkutan
5. Pengangkutan sendiri kosnya tinggi, lebih sesuai menggunakan pemborong dalam saluran agihannya
2. Faedah yang dinikmati oleh pengguna melalui kegiatan import,
Dapat menikmati pelbagai jenis barang
6. Boleh menikmati barang yang tidak dikeluarkan di dalam Negara
Boleh mendapat barangan yang lebih bermutu
7. Boleh menjimatkan kos kerana harga lebih murah
Boleh meningkatkan taraf hidup pengguna
8. Pengguna boleh mengguna barangan yang terkini/alatan moden
Mendapat pelbagai pilihan barang
9. Terdapat pelbagai jenis barang dan jenama barang
Menambahkan pengetahuan dan pengalaman
10. Dapat meningkatkan prestasi pendidikan kepada pengguna
3. Perbezaan Perniagaan Borong Dengan Perniagaan Runcit
Perniagaan Borong
1. Orang tengah antara pengeluar dan peruncit
2. Membeli barang secara pukal daripada pengeluar
3. Modal besar kerana menyediakan gudang/pengangkutan/bayaran tunai kepada pengeluar/memberi kredit kepada peruncit
4. Menyediakan pergudangan untuk menyimpan barang
Perniagaan Runcit
1. Orang tengah antara pemborong dan pengguna akhir
2. Membeli barang dalam kuantiti kecil daripada pemborong
3. Modal kecil kerana beri kredit kepada pelanggan tetap sahaja
4. Menyediakan peragaan tingkap untuk menarik perhatian pengguna
SOALAN 3
1. Kepentingan IKS kepada masyarakat
Peluang menceburi bidang perusahaan
 Boleh memperoleh kemahiran dan pengetahuan dalam bidang tertentu
Peluang menggunakan kebolehan/daya cita/kreativiti individu
 Berinisiatif untuk merancang dan melaksanakan bidang perniagaan
Mewujudkan peluang pekerjaan
 Mengurangkan kadar pengangguran
Mematuhi keperluan dan kehendeak masyarakat
 Mencipta keluaran baru/memperbaiki keluaran sedia ada
2. Cara pengurusan pelanggan yang berkesan
Pandai menarik pelanggan dating ke kedainya
 Memahami sifat pelanggan
 Pelanggan rasional/keterangan
 Pelanggan mengikut gerak hati
Mengenal pasti jenis-jenis pelanggan
 cuba mengekalkan pelanggan tetap
 Jadikan pelanggan sekali sekala sebagai pelanggan tetap
 Menarik lebih ramai pelanggan baru
Melayan dengan cara
 Muka manis/memberi ucapan selamat/hubungan mesra
 Perwatakan diri yang kemas/bersih
 Jangan ganggu pelanggan
 Perkhidmatan lepas jualan
3. Lihat contoh dan fahami pengiraan dividen, rizab dan jumlah rebat dalam
buku teks tingkatan 4 ms 213 hingga 216
SOALAN 4
1. Peranan syarikat kewangan
Menerima simpanan
 terdapat dua jenis simpanan iaitu akaun simpanan atau simpanan tetap
Pembiayaan
 menawarkan pinjaman
Mengendalikan urus niaga sewa beli
 pembelian kenderaan/jentera
Perkhidmatan lain
 kad kredit/unit amanah/perbankan Islam
2. Keadaan yang menyebabkan cek menjadi tak laku
 cek terkoyak atau terconteng
 penyuruh bayar mengarahkan bank menghentikan pembayaran kepada penerima cek
 jumlah dalam angka dan perkataan berbeza
 tiada tandatangan penyuruh bayar
 tandatangan penyuruh bayar salah/berbeza dengan kad tandatangan contoh di bank
 terdapat perubahan pada cek
 terdapat kesilapan/butiran cek tidak lengkap
 penyuruh bayar menutup akaun
3. Tindakan yang akan diambil ke atas penyuruh bayar yang mengeluarkan cek tak laku tiga kali
 Akaunnya akan ditutup
 Tidak boleh membuka akaun semasa di mana-mana bank perdagangan dalam tempoh enam bulan
SOALAN 5
1. Lima prinsip insurans
Penuh percaya mutlak
 insured memberi maklumat palsu/sepatutnya insured memberi keterangan yang benar
 untuk mengelak penipuan
 polisi tidak sah/dibatalkan
Subrogasi
 mengalihkan hak daripada insured untuk menuntut daripada pihak ketiga
 contoh, RM 4000 telah berpindah hak kepada insurer
Kepentingan boleh insurans
 insured mestilah mempunyai kepentingan ke atas harta yang diinsuranskan
 insured akan mengalami kerugian jika harta yang diinsuranskan itu musnah
 tujuan untuk mengelakkan pihak lain mengamil kesempatan ke atas harta orang lain
Sumbangan
 jika asset diinsuranskan dengan beberapa insurer, jika risiko berlaku, bayaran ganti rugi akan ditanggung bersama
 tidak memberi keuntungan kepada insurer
2. Peniaga lebih suka menggunakan pengangkutan jalan raya kerana
Serahan barang dari pintu ke pintu
 dapat mengurangkan risiko kehilangan/kerosakan
 dapat menjimatkan kos upah pemunggahan
Sesuai untuk perjalanan jarak dekat
 murah, cepat
Mudah didapati/digunakan
 jalan raya ada di mana-mana
 terdapat pelbagai jenis kenderaan
Fleksibel dari segi arah
 jadual tidak tetap
 barang dapat sampai tepat pada masanya
2. Syarikat kurier dapat membantu dengan cara
Menghantar mel dan kargo dengan cepat
 serahan dari pintu ke pintu
 dalam masa 24 jam ( dalam negeri )
Menguruskan penghantaran barang barang dengan cekap
 prosedur kastam/menempah ruang/urusan dokumen kiriman
Keselamatan terjamin
 pengiriman direkodkan/kendali dengan cekap
 ganti rugi akan dibayar jika barang rosak/hilang
3. Hak pengguna
Hak mendapat ganti rugi
 individu berhak mendapat ganti rugi sama ada dalam bentuk barang/wang tunai
Melalui Tribunal Tuntutan Pengguna
 prosedurnya mudah/ringkas/cepat
 tidak perlu membayar kos peguam/jimat kos
 sesuai untuk tuntutan kecil
BAHAGIAN B
(Kajian kes)
1. Bantuan agensi kerajaan
 mempromosikan/memasarkan produk
 menganjurkan pameran perdagangan
 menjalankan penyelidikan pasaran
 membekalkan maklumat produk ke pasaran
 mengadakan bengkel/seminar
2. Pelbagai jenis saluran eksport yang boleh digunakan
Eksport secara langsung
 berhubung dengan pengimport melalui telefon, faks dan internet
Membuka pejabat cawangan
 boleh memberi maklumat secara langsung dengan pengimport/pelanggan
Melantik ejen eksport
 mempromosikan perabot/ganjaran komisen
Menggunakan saudagar eksport
 membeli daripada pengeksport dan menjual ke Negara luar
Kaedah lain
 melantik wakil pengembara
 membuat pameran dagangan antarabangsa
 menyertai rombongan dagangan
3. Strategi campuran pemasaran
Produk
 boleh memuaskan keperluan dan kehendak
 mesti memiliki kualiti yang tinggi
 jaminan terhadap kegunaan keluaran
 khidmat selepas jualan
Harga
 realistik/berpatutan
 dapat bersaing dengan pengeluar lain
 dapat menutup kos
Promosi
 melalui pengiklanan/internet/promosi jualan
 mengambil bahagian dalam ekspo dan pameran
Agihan
 sampai tapat pada masa, tempat dan harga yang dikehendaki pengguna
4. Mengapa peniaga memilih kontena untuk mengeksport perabot
Perabot lebih selamat
 terhindar daripada risiko kecurian dan kerosakan
 kontea kukuh, dikunci atau dipateri
Menjimatkan masa dan tenaga
 barang boleh diangkut sekali gus
Boleh disusun dengan teratur
 menjimatkan ruang
Menjimatkan bayaran cukai pelabuhan
 kerja pemunggahan cepat/kapal tak perlu menunggu lama