I made this widget at MyFlashFetish.com.

Friday, August 30, 2013

Teknik Menjawab PELARASAN (ADJUSMENT ACCOUNT)-P.Akaun SPM 2013

PELARASAN         (ADJUSMENT ACCOUNT)

  • Pelarasan dilakukan ke atas butiran akaun kerana mematuhi:
i.             Tempoh Perakaunan
ii.            Konvensyen Perakaunan

  • Di antara butiran akaun yang perlu dilaraskan:
i.             Belanja
ii.            Hasil
iii.           Hutang Lapuk
iv.           Peruntukan Hutang Ragu
v.            Susut nilai
vi.           Butiran akaun yang belum direkod

  • Persembahan perakaunan:
a)       Ditunjukkan dalam akaun penamat dalam bentuk:
i.             T akaun
ii.            Penyata
iii.           Lembaran Kerja

b)           Dalam penyediaan pelajar MESTI menjaga:
                                                 i.    Komponan
                                                ii.    Struktur akaun

  • Format:

  • Soalan diberi dalam bentuk:
i.             Baki-baki akaun
ii.            Imbangan Duga
iii.           Dari bab lain seperti:
a)            Perkongsian
b)           Pengeluaran
PELARASAN – BENTUK PENYATA

TEKNIK MENJAWAB

  • Pelajar dikehendaki format Kertas Jawapan – Guna kertas Jurnal/Kajang

                                             i.                Tulis Tajuk
                                            ii.                Catat komponan akaun:


Penyata Pendapatan:
a)            Jualan
b)           Tolak Kos Jualan
c)            (+) Lain – Lain Hasil
d)           (- ) Belanja

Kunci Kira-Kira:
a)            Aset Tetap
b)           Aset Semasa
c)            (-) Liabiliti Semasa
d)           Dibiayai oleh:
e)            Liabiliti Jangka Panjang

  • Selesai Maklumat Tambahan melalui Pendekatan CB / ID

  • Ambil butiran akaun dalan ID terselaras dan catat dalam komponan / format disediakan

CONTOH:         Format Penyata Pendapatan Perniagaan Tunggal


Nombor Pusat................................                                            Angka giliran............................

                                                            NAMA PERNIAGAAN
                        Penyata Pendapatan Bagi tahun Berakhir ....................


JualanTolak Kos Jualan:Stok AwalBelian(+) Lain-Lain Hasil:(-) Belanja

CONTOH:         Kunci Kira – Kira Perniagaan Tunggal

NAMA PERNIAGAAN
Kunci Kira- Kira pada .....................

Aset Tetap:Aset Semasa:Stok AkhirPenghutang( - ) Liabiliti Semasa :Pemiutang
______
______


Ekuiti Pemilik:ModalLiabiliti Jangka Panjang:
______
______


SOALAN

Berikut ialah Imbangan Duga Perniagaan Karim seorang peruncit pada 30 Jun 2000

Perniagaan Karim
Imbangan Duga pada 30 Jun 2000


DEBIT
( RM )
KREDIT
( RM )
Stok pada 1 Julai 1999
Belian dan Jualan
Pulangan
Komisen
Angkutan masuk
Gaji
Lengkapan (Kos)
Bangunan
Peruntukan susut nilai Lengkapan
Kadar bayaran
Belanja promosi
Insurans
Tunai
Bank
Penghutang dan Pemiutang
Modal
9350
27500
170

410
10800
4180
45000

620
280
600
100
8475
7300

--------------
114785
=======

50750
285
405
418

3927
59000
------------
114785
======

Maklumat tambahan:
         i.        Stok pada 30 Jun 2000 RM 11580 pada harga kos dan RM 10180 pada harga pasaran
        ii.        Kadar bayaran bulan Jun 2000 terakru sebanyak RM 300
       iii.        Peruntukan susut nilai Lengkapan ialah 10% setahun atas kos
       iv.        Peruntukan Hutang Ragu ialah 5% atas penghutang
        v.        Ambilan barang niaga bernilai RM 250 untuk kegunaan sendiri tidak dicatat dalam mana-mana buku

Anda dikehendaki menyediakan:
a)        Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun 2000
b)       Kunci Kira-Kira pada 30 Jun 2000 ( bentuk penyata)

JAWAPAN

Berikut ialah Imbangan Duga Perniagaan Karim seorang peruncit pada 30 Jun 2000
Perniagaan Karim
Imbangan Duga pada 30 Jun 2000


DEBIT
( RM )
KREDIT
( RM )
Stok pada 1 Julai 1999
Belian dan Jualan
Pulangan
Komisen
Angkutan masuk
Gaji
Lengkapan (Kos)
Bangunan
Peruntukan susut nilai Lengkapan
Kadar bayaran
Belanja promosi
Insurans
Tunai
Bank
Penghutang dan Pemiutang
Modal
9350
27250 = 250 - 27500
170

410
10800
4180
45000

920=300+620
280
600
100
8475
7300

--------------
114785
=======

50750
285
405
418+418=836

3927
59000
------------
114785
======


Kadar bayaran terakru                                                                          300
Belanja susut nilai                                                             418
Belanja Peruntukan Hutang Ragu                                        365
Peruntukan Hutang Ragu                                                                       365
Ambilan                                                                           250
JALAN KERJA


Maklumat tambahan:
     i.            Stok pada 30 Jun 2000 RM 11580 pada harga kos dan RM 10180 pada harga pasaran
                                                                                                 K / b
    ii.            Kadar bayaran bulan Jun 2000 terakru sebanyak RM 300

  K / b terakru

   iii.            Peruntukan susut nilai Lengkapan ialah 10% setahun atas kos

                                                                      BSN
SN = 10/100 X 4180 = 418

                                                                      PSN

   iv.            Peruntukan Hutang Ragu ialah 5% atas penghutang

                                                                      BPHR
PHR = 5/100 x 7300 = 365

          PHR

    v.            Ambilan barang niaga bernilai RM 250 untuk kegunaan sendiri tidak

dicatat dalam mana-mana buku             Ambilan

                                                                Belian
Anda dikehendaki menyediakan:
a)            Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun 2000
b)           Kunci Kira-Kira pada 30 Jun 2000 ( bentuk penyata)

*NOTA : PENGIRAAN TIDAK PERLU DITUNJUK DALAM PP/KKK. INI SEBAGAI PANDUAN SAHAJA.

CONTOH:         Penyata Pendapatan Perniagaan Tunggal

                                               

Nombor Pusat................................                                            Angka giliran............................

                                                                        Perniagaan Karim
                        Penyata Pendapatan Bagi tahun Berakhir 30 Jun 2000

Jualan
50750


( - ) Pulangan / Pulangan Jualan
17050580


Tolak Kos Jualan:Stok awal / Stok pada 1 Julai 1999


9350
Belian ( 27500 – 250 )
27250


( - ) Pulangan / Pulangan belian
28526965


Angkutan / Angkutan Masuk
410

2737536725
( - ) Stok Akhir / Stok pada 30 Jun 2000


10180
Kos Jualan
26545


Untung Kasar
24035


(+) Lain-Lain Hasil:Komisen / Komisen diterima
40524440


(-) BelanjaGaji
10800


Kadar Bayaran ( 620 + 300 )
920


Belanja Promosi / Promosi
280


Insurans
600


Belanja Peruntukan Susut Nilai
418


Belanja Peruntukan Hutang Ragu
36513383


Untung Bersih
11057

CONTOH:    Kunci Kira – Kira Perniagaan Tunggal
Perniagaan Karim
Kunci Kira- Kira pada 30 Jun 2000

Aset Tetap:Lengkapan


4180
( - ) Peruntukan Susut Nilai ( 418 + 418)


836

3344


Bangunan
4500048344


Aset Semasa:Stok Akhir


10180
Penghutang
7300


( - ) Peruntukan Hutang Ragu
365

6935
Tunai


100
Bank


847525690
( - ) Liabiliti Semasa :Pemiutang
3927


Kadar Bayaran Terakru
300

4227
Modal Kerja
21463
(+)


69807


Ekuiti Pemilik:Modal
59000


( - ) Ambilan
25058750


Untung Bersih
1105769807


Liabiliti Jangka Panjang:
-69807
No comments:

Post a Comment